Lapsia ja nuoria on kuultava hyvinvointialueen toiminnassa

Julkaistu:

Lapset ja nuoret ovat oman elämänpiirinsä parhaita asiantuntijoita. Heillä on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lapset ja nuoret tulee nähdä aktiivisina toimijoina ja tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä, joiden mukana oloa ja kuulemista tuetaan suunnitelmallisesti.

Lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin koskee myös hyvinvointialueen palveluita ja toimintaa. Lapset ja nuoret ovat tärkeitä tiedontuottajia hyvinvointialueen päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle. Lapsilla ja nuorilla on paljon sellaista tietoa, jota ei saada päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen tueksi muutoin kuin osallistamalla ja kuulemalla heitä. Meillä ei ole esimerkiksi riittävää tietoa lasten ja nuorten kokemasta yksinäisyydestä tai kiusaamisesta ja muusta väkivallasta eikä kokemuksista eri palveluista, jollemme kysy heiltä itseltään.

Lasten ja nuorten kuulemiselle ja osallisuudelle on luotava hyvinvointialueella rakenteet ja ne on kirjattava hyvinvointialueen strategiaan. On myös varmistettava, että lapsia ja nuoria kuullaan lapsivaikutusten arviointia sekä lapsibudjetointia tehtäessä.

Päättäjien on kirjattava hyvinvointialuestrategiaan konkreettiset toimet, miten lapset ja nuoret voivat oikeasti osallistua ja vaikuttaa palveluissa ja hyvinvointialueen asukkaana. Keinoja voivat olla suora ja edustuksellinen vaikuttaminen. Suora vaikuttaminen toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistamisen kautta. Edustuksellisilla foorumeilla vaikuttaminen tapahtuu esimerkiksi nuorisovaltuustoissa.

Lapset ja nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä, joten on tärkeää varmistaa, että kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus esittää näkemyksensä ilman minkäänlaista syrjintää. Lasten ja nuorten kuulemisessa ja osallisuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin ja vähemmistöryhmiin kuuluviin lapsiin ja nuoriin.

Lisää julkaisuja

01/15/2023

Ikäihmisten ennaltaehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto osaksi palvelujärjestelmää

Vuoden 2023 aloittaneiden hyvinvointialueiden tavoitteena on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää ja siirtää painopistettä varhaiseen tukeen. Viime vuosina on kehitetty hienosti lapsi-

01/15/2023

Järjestöjen moninaisuus ja monipuolisuus tulee nähdä yhteiskunnallisena rikkautena ja ymmärtää järjestökentän yhteiskunnalle tuottama hyöty

Veikkauksen tuotoilla tuetaan yleishyödyllistä toimintaa vuoden 2023 loppuun asti. Tuottojen kohdentamisesta yleishyödylliseen toimintaan on aiemmin säädetty laissa niin, että eri

01/15/2023

Monituottajuus sote-palveluissa on ihmisen etu

Hyvinvointiyhteiskuntaa rakentaessa on tärkeää asettaa ihminen keskiöön. Oli henkilö nuori tai vanha, tulee apua ja tukea olla saatavissa joustavasti yksilöllisiin