Lasten ja nuorten palveluissa on varmistettava riittävä henkilöstö

Julkaistu:

Hyvinvointialueet vastaavat jatkossa alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Näihin palveluihin kuuluvat myös lasten ja nuorten kannalta olennaiset neuvolapalvelut sekä oppilas- ja opiskelijahuolto.

Palvelut ovat lapsille ja nuorille ihmisiä ja heidän toimintaansa. Lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat avukseen ammattilaisia, jotka tuntevat lapsuuden ja nuoruuden kehitysvaiheet. Palveluissa tulee turvata ammattilaisten mahdollisuus kohdata lapsia, nuoria ja perheitä riittävän ajan kanssa aidosti heitä kuunnellen ja kuullen. Palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus edellyttävät riittävää henkilöstöä.

Lapsuuden ja nuoruuden ainutlaatuinen merkitys tulee ymmärtää hyvinvointialueen päätöksenteossa ja palveluissa. Lapsuuden ja nuoruuden kehitys on ainutkertaista eikä se ole palautettavissa myöhemmissä elämänvaiheissa. Hyvinvointialueen on varmistettava, että lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut toteutetaan vähintään henkilöstömitoituksista annettujen velvoitteiden ja valtakunnallisten suositusten mukaisina.

Esimerkiksi lastenneuvolassa terveydenhoitajien valtakunnallisen mitoituksen lähtökohtana on enintään 340 lasta kokopäivätoimista terveydenhoitajaa kohden, jos sijaista vuosiloman ajaksi ei ole. Kouluterveydenhuollossa tulee olla yksi kokopäiväinen terveydenhoitaja 600 oppilasta kohti. Yhtä kokopäiväistä ja ympärivuotista koululääkäriä kohden saa olla korkeintaan 2100 oppilasta. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa yhtä kuraattoria kohden voi olla enintään 670 opiskelijaa ja yhtä psykologia kohden enintään 780 opiskelijaa.

Lisää julkaisuja

09/17/2022

Palvelujen tuotantokustannukset läpinäkyväksi

Hy­vin­voin­ti­a­lue aloit­taa toi­min­tan­sa vuo­den 2023 alus­sa ja sen saa­ma val­ti­on ra­hoi­tus on tä­män het­ki­sen ar­vi­oin mu­kaan huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi, kuin ar­vi­oi­tu

09/17/2022

Laadukas, ihmisarvoinen ja ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittava hoiva kuuluu jokaiselle

Laadukas, ihmisarvoinen ja ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittava hoiva kuuluu jokaiselle. Koronapandemia on kahden viime vuoden aikana tuonut lopullisesti päivänvaloon vakavat ongelmat,

02/05/2022

Ajatuksia aluevaalien jälkitunnelmissa

Historialliset aluevaalit ovat nyt takana, ja järjestäytyminen on kovaa vauhtia alkanut. Itse lähden uuteen luottamustoimeeni erittäin innokkaana ja motivoituneena, sekä