lapsivaikutukset Kouvola

Palvelujen tuotantokustannukset läpinäkyväksi

Julkaistu:

Hy­vin­voin­ti­a­lue aloit­taa toi­min­tan­sa vuo­den 2023 alus­sa ja sen saa­ma val­ti­on ra­hoi­tus on tä­män het­ki­sen ar­vi­oin mu­kaan huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi, kuin ar­vi­oi­tu tar­ve – ja väli kas­vaa edel­leen. Ra­hoi­tuk­sel­la tu­lee voi­da tuot­taa stra­te­gi­an ja alu­een tar­peen mu­kai­set laa­duk­kaat ja vai­kut­ta­vat pal­ve­lut, sik­si so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mi­sen tu­lee pe­rus­tua ajan­ta­sai­seen, luo­tet­ta­vaan sekä ver­tai­lu­kel­poi­seen tie­toon. Tie­to pal­ve­lui­den tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sis­ta tu­kee ta­lou­del­lis­ta oh­jaus­ta ja aut­taa oh­jaa­maan käy­tet­tä­vis­sä ole­via re­surs­se­jam­me te­hok­kaas­ti ja kus­tan­nus­vai­kut­ta­vas­ti. 

Pää­tök­sen­te­ki­jät tar­vit­se­vat to­del­lis­ta tie­toa eri pal­ve­lui­den yk­sik­kö­kus­tan­nuk­sis­ta – ta­voit­tee­na ko­ko­nais­kus­tan­nus­ten lä­pi­nä­ky­vyys. Sys­te­maat­ti­sen tie­don­ke­ruun avul­la on mah­dol­lis­ta teh­dä kus­tan­nus­las­ken­taa ja -ver­tai­lua eri pal­ve­lun­tuot­ta­jien vä­lil­lä – esi­mer­kik­si oma pal­ve­lu­tuo­tan­to tai os­tet­tu pal­ve­lu. Tark­ka ta­lou­den­pi­to ja jul­ki­sen, yk­si­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien ja kol­man­nen sek­to­rin yh­teis­työn vah­vis­ta­mi­nen ja toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten tur­vaa­mi­nen on­kin vält­tä­mä­tön­tä. 

Ky­men­laak­soon tu­lee luo­da hy­vät ta­lou­den joh­ta­mi­sen, ver­tai­lun sekä pää­tök­sen­te­on pe­rus­teet. So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen käyt­tä­jien ja mak­sa­jien nä­kö­kul­mas­ta on tär­ke­ää, et­tä kus­tan­nus­ten ver­tai­lu­tie­toa ja yk­sik­kö­kus­tan­nus­tie­toa on mah­dol­lis­ta ke­rä­tä sekä käyt­tää jo hy­vin­voin­ti­a­lu­een käyn­nis­ty­mi­ses­tä al­ka­en.

CHRIS­TA CAR­PE­LAN (KOK)
ALU­E­VAL­TUU­TET­TU, ALU­E­HAL­LI­TUK­SEN JÄ­SEN

JUT­TA HAR­TI­KAI­NEN (KOK)
ALU­E­VAL­TUU­TET­TU, PAL­VE­LU­LAU­TA­KUN­NAN PJ. (2022-23)

JO­HAN­NA HASU (KOK)
ALU­E­VAL­TUU­TET­TU, PAL­VE­LU­LAU­TA­KUN­NAN PJ. (2024-25)

Kirjoitus julkaistu myös täällä.

Lisää julkaisuja

09/17/2022

Laadukas, ihmisarvoinen ja ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittava hoiva kuuluu jokaiselle

Laadukas, ihmisarvoinen ja ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittava hoiva kuuluu jokaiselle. Koronapandemia on kahden viime vuoden aikana tuonut lopullisesti päivänvaloon vakavat ongelmat,

02/05/2022

Ajatuksia aluevaalien jälkitunnelmissa

Historialliset aluevaalit ovat nyt takana, ja järjestäytyminen on kovaa vauhtia alkanut. Itse lähden uuteen luottamustoimeeni erittäin innokkaana ja motivoituneena, sekä

01/22/2022

Perhekeskustoiminta laajennettava jokaisen kunnan alueelle

Lasten ja perheiden kannalta on tärkeää, että heitä koskevat palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden ja että palvelut löytyvät läheltä. Jo perustetut