lapsivaikutukset Kouvola

Palvelujen tuotantokustannukset läpinäkyväksi

Julkaistu:

Hy­vin­voin­ti­a­lue aloit­taa toi­min­tan­sa vuo­den 2023 alus­sa ja sen saa­ma val­ti­on ra­hoi­tus on tä­män het­ki­sen ar­vi­oin mu­kaan huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi, kuin ar­vi­oi­tu tar­ve – ja väli kas­vaa edel­leen. Ra­hoi­tuk­sel­la tu­lee voi­da tuot­taa stra­te­gi­an ja alu­een tar­peen mu­kai­set laa­duk­kaat ja vai­kut­ta­vat pal­ve­lut, sik­si so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mi­sen tu­lee pe­rus­tua ajan­ta­sai­seen, luo­tet­ta­vaan sekä ver­tai­lu­kel­poi­seen tie­toon. Tie­to pal­ve­lui­den tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sis­ta tu­kee ta­lou­del­lis­ta oh­jaus­ta ja aut­taa oh­jaa­maan käy­tet­tä­vis­sä ole­via re­surs­se­jam­me te­hok­kaas­ti ja kus­tan­nus­vai­kut­ta­vas­ti. 

Pää­tök­sen­te­ki­jät tar­vit­se­vat to­del­lis­ta tie­toa eri pal­ve­lui­den yk­sik­kö­kus­tan­nuk­sis­ta – ta­voit­tee­na ko­ko­nais­kus­tan­nus­ten lä­pi­nä­ky­vyys. Sys­te­maat­ti­sen tie­don­ke­ruun avul­la on mah­dol­lis­ta teh­dä kus­tan­nus­las­ken­taa ja -ver­tai­lua eri pal­ve­lun­tuot­ta­jien vä­lil­lä – esi­mer­kik­si oma pal­ve­lu­tuo­tan­to tai os­tet­tu pal­ve­lu. Tark­ka ta­lou­den­pi­to ja jul­ki­sen, yk­si­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien ja kol­man­nen sek­to­rin yh­teis­työn vah­vis­ta­mi­nen ja toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten tur­vaa­mi­nen on­kin vält­tä­mä­tön­tä. 

Ky­men­laak­soon tu­lee luo­da hy­vät ta­lou­den joh­ta­mi­sen, ver­tai­lun sekä pää­tök­sen­te­on pe­rus­teet. So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen käyt­tä­jien ja mak­sa­jien nä­kö­kul­mas­ta on tär­ke­ää, et­tä kus­tan­nus­ten ver­tai­lu­tie­toa ja yk­sik­kö­kus­tan­nus­tie­toa on mah­dol­lis­ta ke­rä­tä sekä käyt­tää jo hy­vin­voin­ti­a­lu­een käyn­nis­ty­mi­ses­tä al­ka­en.

CHRIS­TA CAR­PE­LAN (KOK)
ALU­E­VAL­TUU­TET­TU, ALU­E­HAL­LI­TUK­SEN JÄ­SEN

JUT­TA HAR­TI­KAI­NEN (KOK)
ALU­E­VAL­TUU­TET­TU, PAL­VE­LU­LAU­TA­KUN­NAN PJ. (2022-23)

JO­HAN­NA HASU (KOK)
ALU­E­VAL­TUU­TET­TU, PAL­VE­LU­LAU­TA­KUN­NAN PJ. (2024-25)

Kirjoitus julkaistu myös täällä.

Lisää julkaisuja

01/15/2023

Ikäihmisten ennaltaehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto osaksi palvelujärjestelmää

Vuoden 2023 aloittaneiden hyvinvointialueiden tavoitteena on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää ja siirtää painopistettä varhaiseen tukeen. Viime vuosina on kehitetty hienosti lapsi-

01/15/2023

Järjestöjen moninaisuus ja monipuolisuus tulee nähdä yhteiskunnallisena rikkautena ja ymmärtää järjestökentän yhteiskunnalle tuottama hyöty

Veikkauksen tuotoilla tuetaan yleishyödyllistä toimintaa vuoden 2023 loppuun asti. Tuottojen kohdentamisesta yleishyödylliseen toimintaan on aiemmin säädetty laissa niin, että eri

01/15/2023

Monituottajuus sote-palveluissa on ihmisen etu

Hyvinvointiyhteiskuntaa rakentaessa on tärkeää asettaa ihminen keskiöön. Oli henkilö nuori tai vanha, tulee apua ja tukea olla saatavissa joustavasti yksilöllisiin