Lasten ja nuorten hyvinvointi rakennetaan lapsuudessa

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin rakentumisessa ja hyvinvoinnin haasteiden voittamisessa hyvinvointialueella on merkittävä rooli. Lapsuus- ja nuoruusiän olosuhteet vaikuttavat koko elämän terveyteen ja hyvinvointiin.

Matalan kynnyksen palveluita ja varhaista tukea on oltava riittävästi ja joustavasti saatavilla. Digitaalisia palveluja tulee hyödyntää entistä paremmin. Moniammatillinen yhteistyö on välttämätöntä sujuvien hoitoketjujen toteutumiseksi. Se myös vähentää päällekkäisyyksiä ja tekee palveluista asiakaslähtöisempää.

Lasten ja nuorten hyvinvointi turvataan koronakriisin jälkihoidossa

Koronakriisi on lisännyt lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja pärjäämisen haasteita. Kriisin kielteisten pitkäaikaisten vaikutusten torjuminen kuuluu hyvinvointialueiden merkittävimpiin tehtäviin lähivuosina. Korona-aikana palvelut ovat ohentuneet samaan aikaan kun niiden tarve on kasvanut. Tämä on aiheuttanut palveluvajetta ja -velkaa. Riittävän tuen puuttuminen uhkaa heikentää lasten ja nuorten hyvinvointia ja lisätä eriarvoistumista.

Hyvinvointialueen toiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota eriarvoisuuden kaventamiseen. Työn tulee olla tavoitteellista ja systemaattista. Tämä edellyttää tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden tunnistamista ja heidän tilanteessaan tarpeenmukaisen tuen tarjoamista.

Koronakriisin vaikutuksista lasten ja nuorten hyvinvointiin on kerättävä tietoa sekä hyödynnettävä sitä päätöksenteossa. 


Lasten ja nuorten tulevaisuuden uskoa ja turvallisuuden sekä osallisuuden kokemuksia tulee vahvistaa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte) kuuluu sekä hyvinvointialueen että kunnan tehtäviin. Hyte-työssä painopisteen tulee olla eriarvoisuuden kaventamisessa. Huomio on kiinnitetään erityisesti lapsiin ja nuoriin sekä heidän moninaisiin tilanteisiinsa ja taustoihinsa, On varmistettava, ettei perheen vähävaraisuus estä kenenkään lapsen ja nuoren osallisuutta tai pääsyä hyvinvointialueen palveluihin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on erityinen huomio kiinnitettävä lasten ja nuorten psykososiaaliseen hyvinvointiin, kuten kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseen ja mielenterveyden edistämiseen. Järjestöt ovat tärkeitä hyvinvointialueen ja kunnan kumppaneita.

On pidettävä huoli, ettei yksikään lapsi tai nuori syrjäydy.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita on vahvistettava

Huomattava osa mielenterveyden häiriöistä kärsivistä lapsista ja nuorista ei saa tarvitsemaansa hoitoa. Tilannetta hankaloittaa se, että lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat pirstalaiset ja riittämättömät. Integraatio perus- ja erikoissairaanhoidon välillä sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden kesken toimii huonosti. Iso ongelma on myös se, että siirtymät lastenpsykiatriasta nuorisopsykiatriaan ja siitä aikuispsykiatriaan aiheuttavat katkoja hoidoissa. Koronakriisi on entisestään lisännyt lasten ja nuorten mielenterveyden tuen ja avun tarvetta.

On tärkeää, että lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita sekä varhaista tukea ja apua mielenterveyden pulmiin on saatavilla, ja osaaminen on riittävää. Joustavat hoitoketjut ja yhteistyö perus- ja erikoistason mielenterveyspalveluissa on välttämätöntä. Terapia- ja hoivatakuun on tärkeä toteutua.

Tutustu muihin vaaliteemoihin:
Palveluiden saavutettavuus tulee olla asiakaslähtöistä ja saumatonta
Päätösten vaikutukset on arvioitava
Järjestöt ovat hyvinvointialueen tärkeitä kumppaneita