Lasten ja nuorten Kouvola

Lasten oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen

Laadukkaalla varhaiskasvatuksella tuemme lapsiemme hyvinvointia, kehitystä ja oppimista sekä kavennamme lasten hyvinvointieroja. Varhaiskasvatuksessa luomme pohjan elinikäiselle oppimiselle ja sivistykselliselle tasa-arvolle. On tärkeää, että huomioimme erilaisissa tilanteissa olevien perheiden tarpeet sekä lapset, joita hoidetaan kotona.

Varhaiskasvatuksen tärkeimmät laatutekijät ovat koulutettu ja sitoutunut henkilökunta, riittävän pienet ja pysyvät lapsiryhmät sekä hyvä yhteistyö vanhempien kanssa. Meidän on myös varmistettava eritysopettajapalveluiden saatavuus ja sujuva yhteistyö sote-palveluiden kanssa. Kohtuulliset päivähoitomaksut ovat tärkeässä roolissa, sillä haluamme taata laadukkaan varhaiskasvatuksen kaikille lapsille.

Oppiminen ja hyvinvoinnin rakentaminen – keskeisessä roolissa koulu

Jokaisen lapsen tulisi saada peruskoulussa riittävät tiedot ja taidot niin, että ne kantavat jatko-opintoihin, ja läpi elämän. Kaikissa tilanteissa meidän on taattava riittävä tuki oppimiseen, sekä kynnyksetön psykososiaalinen tuki. Koronakriisin aiheuttamaa oppimisen vajetta tulee paikata riittävällä pedagogisella ja opiskeluhuollon tuella. Tieto, kuinka tukea saa, on oltava meidän kaikkien saatavilla. On pidettävä huoli, ettei yksikään lapsi tai nuori syrjäydy.

Opiskelun ympärille on rakennettava suunnitelmallisesti turvallinen ilmapiiri, kiusaamisen, syrjimisen tai muun epäasiallisen käyttäytymisen kitkemiseksi.  Yhteistyömalli kansalaisjärjestöjen, lastensuojelun sekä poliisin kanssa on tehtävä vahvemmaksi. Pikkukoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tulisi turvata kaikille toimintaa hakeville, 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille. Lapsen hyvinvointi taataan myös välittömällä reagoinnilla koulujen sisäilmaongelmista johtuviin oireisiin.

Jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuus harrastaa

Lastemme harrastukset tukevat heidän hyvinvointia, kehitystä, osallisuutta sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Vapaa-ajan toiminta on tärkeä vertaissuhteiden muodostumisen paikka. Monien harrastusten kustannukset ovat kuitenkin kasvaneet, mikä on lisännyt lasten ja nuorten eriarvoisuutta. Jokaisella lapsella, perheen varallisuudesta huolimatta, tulee olla mahdollisuus harrastaa, erilaiset perheiden lähtökohdat huomioiden.

Kouvolassa pilotoidaan tällä hetkellä Suomen-mallia, joka tuo maksuttomia lasten ja nuorten liikunta-, taide- ja kulttuuriharrastuksia koulupäivien yhteyteen. Malli toteutetaan yhteistyössä eri hallinnonalojen ja kolmannen sektorin kanssa. Tämä malli on saatava pysyväksi toiminnaksi. On tärkeää, että myös harrastustoiminnassa kiinnitetään huomiota turvallisen ryhmän rakentamiseen; kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseen.

Tutustu muihin vaaliteemoihin:

Päätösten vaikutusten arviointi tietoperustaisesti
Palveluiden asiakaslähtöisyys
Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan turvaaminen