Palvelut lapsille ja perheille

Palveluiden saavutettavuus tulee olla asiakaslähtöistä ja saumatonta

Peruspalvelut ja erityispalvelut ovat liiaksi eriytyneet toisistaan. Peruspalvelujen piirissä ei kyetä antamaan riittävää tukea ja pääsy erityispalveluiden piiriin kestää usein kauan, jolloin ongelmat pääsevät kasautumaan ja vaikeutumaan. Elämänkaareen pohjautuva hyvinvointialueen rakenne tukisi ihmislähtöistä päätöksentekoa ja johtamista. Elämänkaarimallin mukaisessa organisaatiorakenteessa pystyttäisiin tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti eri ikävaiheissa olevien ihmisten tarpeita sekä ikävaiheeseen liittyviä hyvinvoinnin ja terveyden haasteita.

Ikävaiheesta riippumatta sama ihminen saattaa tarvita sekä peruspalveluita että erityispalveluita tai sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluita. Näitä ei kannata pilkkoa eri hallintosiiloihin vaan koota ne laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Tämä edellyttää nykyisten raja-aitojen madaltamista perus- ja erityistason palveluiden välillä – toimivia yhteistyörakenteita sekä selkeitä palvelupolkuja. Etenkin nyt, koronakriisin vaikuttava jälkihoito edellyttää koko palvelujärjestelmän keskinäisen yhteistyön ja moniammatillisuuden vahvistamista.

Kestävä sosiaali- ja terveydenhuolto on sekä ekologisesti että taloudellisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestävää.

Monitoimijaisesti toteutettavan perhekeskustoiminnan kehittämistä tulee jatkaa systemaattisesti hallinto- ja sektorirajat ylittäen

Perhekeskus muodostuu lähipalvelujen kokonaisuudesta, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskus yhteensovittaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut, kunnan sivistyspalvelut sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnot. Perhekeskuskumppanuus on hyvä mahdollisuus lisätä perheiden ennaltaehkäisevää tukea, joka vähentää kalliimpien, korjaavien palveluiden tarvetta. Perhekeskustoiminta tulee laajentaa hyvinvointialueen jokaiseen kuntaan.

Myös ikäihmisille tulisi taata monipuoliset palvelut sekä mahdollistaa turvallinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään, omaishoitajien jaksamisesta on huolehtien.

Velvoitteiden ja suositusten mukaisista henkilöstömitoituksista tulee huolehtia

Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja laatu edellyttävät riittävää ja osaavaa henkilöstöä. Palveluissa tulee turvata henkilöstön mahdollisuus aidosti kohdata ja kuulla lapsia, nuoria ja heidän perheitään. Lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat avukseen ammattilaisia, jotka tuntevat lapsuuden ja nuoruuden kehitysvaiheet. He toivovat ammattilaisilta yksilöllisesti huomioivia kohtaamistapoja ja nykyistä enemmän aikaa. Jos henkilöstöä on liian vähän, ammattilaisilla on jatkuva kiire, eikä lapsen tai nuoren ja hänen perheensä asiaan ehditä syventyä riittävästi. Onkin välttämätöntä, että hyvinvointialue noudattaa henkilöstömitoituksista annettuja velvoitteita ja valtakunnallisia suosituksia.

Maakunnissa on oltava myös riittävä pelastusvalmius, jotta ne pystyvät huolehtimaan lakisääteisistä viranomaistehtävistä ja pelastustoimen palveluista kansalaisille kaikissa olosuhteissa.

Tutustu muihin vaaliteemoihin:
Hyvinvoinnin perusta rakennetaan lapsuudessa ja nuoruudessa
Järjestöt ovat hyvinvointialueen tärkeitä kumppaneita
Päätösten vaikutukset on arvioitava