lapsivaikutukset Kouvola

Päätösten vaikutukset on arvioitava

Vaikutusten ennakkoarviointi on tiedolla johtamista, joten sitä tulisi käyttää suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä. Arvioinnilla tehdään näkyväksi minkälaisia nopeita tai pitkän aikavälin vaikutuksia eri päätösvaihtoehdoilla on. Keskustelu voidaan näin ankkuroida enemmän tosiasioihin, kun mahdolliset seuraukset tuodaan etukäteen esiin.

Ennakkoarvioinneissa tulee esille erityisesti pitkän aikavälin vaikutukset, sillä vaikka näennäisesti jokin toimenpide saattaa nostaa kustannuksia, tulevaisuudessa se voi alentaa joitakin muita menoja tai aiheuttaa positiivisia vaikutuksia jollakin toisella osa-alueella. Esimerkiksi monet koronakriisin vaikutuksista tulemme näkemään vasta pidemmän aikavälin kuluessa. Tietoa on kerättävä, analysoitava ja hyödynnettävä systemaattisesti päätöksenteon yhteydessä. Ennakkovaikutusten arviointi on kuntiemme lakisääteinen tehtävä, josta säädetään terveydenhuoltolaissa, sosiaalihuoltolaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista on edistettävä tavoitteellisesti

Hyvinvointialueiden tehtävänä on osana julkista valtaa turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Myös hyvinvointialueita velvoittava YK:n lapsen oikeuksien sopimus luo perustan kestävälle lapsi- ja perhepolitiikalle. Lapsen oikeuksien sopimuksen läpileikkaavat yleisperiaatteet ovat: 1) syrjimättömyys, 2) lapsen edun ensisijaisuus, 3) lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen sekä 4) lapsen oikeus tulla kuulluksi ja hänen näkemystensä kunnioittaminen. Lapsen oikeuksien sopimukseen, muihin ihmisoikeussopimuksiin ja perusoikeuksiin pohjautuva parlamentaarisessa komiteassa valmisteltu kansallinen lapsistrategia julkaistiin keväällä 2021. Kansallinen lapsistrategia luo suuntaviivat myös hyvinvointialueen lapsia ja perheitä koskevalle työlle.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan 

Lapsivaikutusten arvioinnissa selvitetään päätöksen tai toiminnan vaikutuksia lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisena perusteena huomioitava lapsen etu. Lapsivaikutusten arviointi on väline lasten etujen selvittämiseen. Lasten ja nuorten osallistaminen ja kuuleminen ovat tärkeä osa lapsivaikutusten arviointia. Hyväksyessään sote-uudistuksen eduskunta edellytti, että lapsibudjetointi ja lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön hyvinvointialueilla talousarvioissa mahdollisimman pian hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä.

Lapsivaikutusten arviointi edellyttää hallintorajat ylittävää ja monitoimijaista tietopohjaa keskeisistä lapsiin vaikuttavista yhteiskunnallisista ilmiöistä, aikaisempien ratkaisujen vaikutuksista sekä ennen kaikkea päätöksen kohteena olevien lasten kuulemista ja osallistamista. Meidän tulee varmistaa, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevät, päättäjät ja viranhaltijat saavat koulutusta lapsen oikeuksista, vaikutusten arvioinnista ja sekä budjetoinnista. Lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen kannalta hyvät päätökset ovat myös taloudellisesti kestävämpiä.

Lapsivaikutusten arviointi tulee ottaa systemaattiseksi osaksi hyvinvointialueen päätösten valmistelua ja toiminnan seurantaa ja kehittämistä, sekä ulottaa myös talousarviopäätöksiin eli toteuttaa lapsibudjetointi.

Lapsia ja nuoria tulee kuulla hyvinvointialueen toiminnassa

Lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Tämä koskee myös hyvinvointialueen palveluita ja toimintaa. Lapset ja nuoret ovat tärkeitä tiedontuottajia hyvinvointialueen päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle. Lapsilla ja nuorilla on paljon sellaista tietoa, jota ei saada päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen tueksi muutoin kuin kuulemalla heitä. Lapset ja nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä, joten on tärkeää varmistaa, että kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus esittää näkemyksensä ilman minkäänlaista syrjintää.

Eri taustoista tulevien lasten ja nuorten kuulemiselle ja osallisuudelle on luotava rakenteet, ja ne kirjataan hyvinvointialuestrategiaan.

Tutustu muihin vaaliteemoihin:
Lasten ja nuorten hyvinvointi rakennetaan lapsuudessa
Palvelujen saavutettavuus tulee olla asiakaslähtöistä ja saumatonta
Järjestöt ovat hyvinvointialueen tärkeitä kumppaneita